حل دو معادله دو مجهول به روش حذفی

در این ویدئو یکی از روش های حل دو معادله دومجهول را می بینیم. این روش به نام روش حذفی معروف است.


۰ نظر

آموزش ریاضی / اتحادها_2

در این ویدئو به حل مثال برای اتحاد مربع دو جمله ای پرداخته شده است. مثال های دیگر را در ویدئوهای بعدی ببینید.۰ نظر

آموزش ریاضی / اتحادها_1

در این ویدئو به تعریف اتحادها پرداخته شده است. در ویدئوهای بعدی به حل مثال با استفاده از این درس می پردازیم.۰ نظر
ایدوکو